Modified Frits Column

Modified Frits Column

Item Cat.No.
3’-(6-Fluorescein) Frits column(200nmol) 01-0691-1K
3’-(6-Fluorescein) Frits column(100nmol) 01-0692-1K
3’-Qusar570 Frits column(200nmol) 02-0391-1K
3’-Qusar570 Frits column(100nmol) 02-0392-1K
3’-Qusar670 Frits column(200nmol) 02-0691-1K
3’-Qusar670 Frits column(100nmol) 02-0692-1K
3’-(6-TAMRA) Frits column(200nmol) 01-0491-1K
3’-(6-TAMRA) Frits column(100nmol) 01-0492-1K
3’-Phosphate Frits column(200nmol) 12-0191-1K
3’-Phosphate Frits column(100nmol) 12-0192-1K
3’-Dabcyl frits column(200nmol) 03-0491-1K
3’-Dabcyl frits column(100nmol) 03-0492-1K
3’-BHQ-1 Frits column(200nmol) 03-0191-1K
3’-BHQ-1 Frits column(100nmol) 03-0192-1K
3’-BHQ-2 Frits column(200nmol) 03-0291-1K
3’-BHQ-2 Frits column(100nmol) 03-0292-1K
3’-BHQ-3 Frits column(200nmol) 03-0691-1K
3’-BHQ-3 Frits column(100nmol) 03-0692-1K
3’-Acridine Frits column(200nmol) 09-0391-1K
3’-Acridine Frits column(100nmol) 09-0392-1K
3’-Cholesteryl-frits column (200nmol) 11-0291-1K
3’-Cholesteryl-frits column (100nmol) 11-0292-1K
3’-Amino-Modifier C7 frits column (200nmol) 15-0191-1K
3’-Amino-Modifier C7 frits column (100nmol) 15-0192-1K
3’-Biotin Frits column(200nmol) 10-0291-1K
3’-Biotin Frits column(100nmol) 10-0292-1K
2’,3’-ddC frits column(200nmol) 44-0891-1K
2’,3’-ddC frits column(100nmol) 44-0892-1K

Email

order@nvcbiotech.com

Phone No

+86 512 67298826

Our Location

D503, Suzhou Nanotech National University Science Park, 388 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China